93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

El 10 d’octubre del 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental van formalitzar el conveni per a la creació de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, en endavant el CONVENI, que té com a objectiu treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

Aquesta taula de concertació territorial és un acord que vol ser la base del treball conjunt de tots els actors presents al territori per detectar necessitats, coordinar, planificar i pactar les polítiques d’ocupació, assolint una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, millorant la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança defineix unes línies estratègiques inicials per treballar, sense perjudici que n’hi pugui haver altres i sent conscients que l’inici d’un procés de planificació estratègica pot redefinir objectius i afegir-ne de nous. Inicialment les línies de treball destacades són:

  • LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la reindustrialització comarcal, el sòl industrial i els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria. La internacionalització de la indústria comarcal.
  • LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal.
  • LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les infraestructures en matèria de comunicacions. Que estableixi el mapa d’infraestructures comercials, culturals i esportives per detectar mancances i oportunitats i segueixi amb detall els plans ja encetats així com n’impulsi de nous. No podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, casals d’avis, centres esportius i que han de formar part de la planificació general.
  • LÍNIA 4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui els incentius necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la comarca. Així com ajudi a les persones que cerquen feina a la seva millor opció, el reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la contractació pública i privada.
  • LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació turística, hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació del primer sector. Que estudiï els potencials i la situació del tercer sector. Que realitzi propostes en aquests sectors productius i realitzi plans específics sectorials.

 

Composició de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA):