93 860 07 02 plaestrategic@vallesoriental.cat

El Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) compta amb tres fases:

  1. La primera fase de diagnosi, en la qual es realitza un procés de reflexió i anàlisi de la situació actual del territori, tenint en compte tant els punts de vista dels àmbits territorials com els socials i els econòmics, etc., amb l’objectiu d’identificar els principals reptes i oportunitats existents a la comarca. Aquest procés ha implicat el conjunt de la societat de la comarca amb la seva participació directa.
  2. La segona fase consisteix en la definició d’objectius i línies estratègiques, en la que es realitzar un seguit d’activitats de prospectiva en les que s’identificaran els objectius i la estratègia de forma consensuada i amb una participació activa de la societat de la comarca.
  3. La tercera fase consisteix en la preparació del Pla d’acció de la comarca pels propers anys, en el què es defineixen el conjunt d’actuacions de l’estratègia territorial del Vallès Oriental per fomentar el seu desenvolupament econòmic i dinamitzar l’ocupació.
Cardedeu